Back to top

Benzhexol Tablets Bp 5 Mg (Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets Bp 5 Mg)

Benzhexol Tablets Bp 5 Mg (Trihexyphenidyl  Hydrochloride Tablets Bp 5 Mg)
Benzhexol Tablets Bp 5 Mg (Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets Bp 5 Mg)
Send Inquiry
Product Code : HLN-024
Product Description

Benzhexol Tablets Bp 5 Mg (Trihexyphenidyl  Hydrochloride Tablets Bp 5 Mg)

Each Uncoated tablet contains :

Benzhexol Hydrochloride BP 5 mg

X