Back to top

Benzhexol Tablets Bp 2 Mg (Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets Bp 2 Mg)

Benzhexol Tablets Bp 2 Mg (Trihexyphenidyl  Hydrochloride Tablets Bp 2 Mg)
Benzhexol Tablets Bp 2 Mg (Trihexyphenidyl Hydrochloride Tablets Bp 2 Mg)
Send Inquiry
Product Code : HLN-021
Product Description

Benzhexol Tablets Bp 2 Mg (Trihexyphenidyl  Hydrochloride Tablets Bp 2 Mg)

Each Uncoated tablet contains:

Benzhexol hydrochloride BP 2 mg

X